Forum prawne
Forum prawne

Forum prawne

59 Użytkownicy

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt SK 3/20, z dnia 22 czerwca 2022 r. :
Art. 598(16) § 1 w związku z art. 59815 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, ze zm.) w zakresie, w jakim obejmują sytuacje, w których niewłaściwe wykonywanie lub niewykonywanie obowiązków związane jest z zachowaniem dziecka, niewywołanym przez osobę, pod której pieczą dziecko to się znajduje, są niezgodne z art. 48 ust. 1 zdanie drugie oraz art. 72 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Tylko nie zapominajmy, że przysłowiowy kij ma dwa końce..
Po nad to, skutek wyroku: ( czyli badania w OZSS czy, co i kto wpłynął na niechęć dziecka do kontaktów z drugim rodzicem).
Skutkiem niniejszego wyroku nie jest utrata mocy obowiązującej przez art. 598(15)§ 1 oraz art. 598(16) § 1 k.p.c., a tylko wyeliminowanie zakresu tych przepisów, który został wskazany w sentencji orzeczenia Trybunału jako niekonstytucyjny. Tym samym sądy opiekuńcze – przy rozpatrywaniu wniosków o zagrożenie zapłatą określonej sumy pieniężnej oraz o zobowiązanie do zapłaty tej sumy – obowiązane będą z urzędu wziąć pod uwagę, czy do niewykonania albo niewłaściwego wykonania obowiązków przez osobę, pod której pieczą znajduje się dziecko, doszło w wyniku uwzględnienia woli dziecka (wyrażonej samodzielnie, bez wpływu osoby, pod której pieczą się ono znajduje).

https://trybunal.gov.pl/postep....owanie-i-orzeczenia/

Favicon 
trybunal.gov.pl

Trybunał Konstytucyjny: Nałożenie przez sąd opiekuńczy na osobę, pod której pieczą znajduje się dziecko, obowiązku zapłaty sumy pieniężnej na rzecz osoby uprawnionej do kontaktów z dzieckiem

Napisz coś...

   Czytaj komentarze jako gość lub Zarejestruj się
46 w ·KooM

Wszyskiego dobrego
wszystkim prawnikom i adwokatom

Napisz coś...

   Czytaj komentarze jako gość lub Zarejestruj się

Upadłość, nakazy zapłaty, sprzeciwy, konwencja haska, alimenty, władza, kontakty inne

image
image
image
image
+8
Napisz coś...